تبلیغات

ads

۲۰۶۵-چرا پس از ۹۹ سال انقلاب اکتبر هنوز زنده است؟

13 views
۱۹ام آبان ۱۳۹۵

چرا پس از 99 سال انقلاب اکتبر هنوز زنده است؟

 

نود و نه سال از پيروزي کارگران در انقلاب اکتبر (هفتم نوامبر 1917) مي گذرد. در اين مدت البته دست راستي ها (و نيز سوسيال دموکرات ها) لحظه اي در تخريب و تخطئه اين انقلاب و نيز لنينيسم درنگ نکرده اند. تخريب و تخطئه اي که عمدتا يا بر داده هاي يکسر نادرست تاريخي (و به عبارت دقيق تر تحريف حقيقت) استوار است و يا بر توجيهات ايدئولوژيک. يک روز بر مساله دموکراسي انگشت مي گذارند و روز ديگر بر مساله حزب. هدف شان البته همواره ثابت است.

اما چرا بررسي تجارب انقلاب اکتبر هنوز هم براي کارگران درس آموز است؟ شکي نيست که سرمايه داري صد سال پيش با سرمايه داري امروز بسيار متفاوت است. و اين نه فقط از منظر اقتصادي (مثلا تغيير شکل انباشت)، بلکه از منظر سياسي (چه در سطح داخلي و چه در سطح بين المللي) و نيز از منظر گستره بين المللي نفوذ کاپيتاليسم قابل توجه است. اما شرط اصلي پيش آمدن شرايط انقلابي در 1917 بحران اقتصادي و به تبع آن بحران سياسي و جنگ بود. از سال 2008 تا امروز، شاهد درگيري سرمايه داري با يکي از شديدترين بحران هاي تاريخ اش بوده ايم. بحراني که کارگران را با بيکاري، بدهي، فقر و فلاکت فزاينده درگير کرده است. بحراني که نه فقط در عرصه اقتصاد که در عرصه سياست نيز حاکمان را مشوش کرده است. با همه اينها اما سوسياليست ها (دستکم در کشورهاي پيشرفته کاپيتاليستي) همچنان در موقعيت ضعف قرار دارند. و اين نيروهاي فاشيستي و شبه فاشيستي هستند که کارگران را به خود جذب مي کنند (براي مثال در آلمان، اتريش، هلند و سوئد و به ويژه در مورد جبهه ملي در فرانسه). در يکي دو کشوري هم احتمال پيروزي چپ ها مي رفت (يونان، اسپانيا، پرتغال و امثال آنها) به دلايل مختلف (از جمله فرصت طلبي پسامدرنيست هايي چون سيريزا و پودموس) فرصت از دست رفت.

البته اين به آن معني نيست که دليل پيروزي انقلاب اکتبر باور عمومي بر امکان پيروزي انقلاب بود و دليل شکست چپ در امروز ناباوري به اين امکان. صد سال پيش هم کسي فکر نمي کرد در ميانه بزرگترين جنگي که تا آن مقطع کسي به خود ديده بود، يکباره وضعيت مي تواند عوض شود. ولي انقلاب کارگران ناممکن را ممکن کرد. امروز هم در دل بحران بزرگ 2008، با اينکه به نظر ناممکن مي آيد، اما وضعيت جهان، به ويژه در کشورهاي پيراموني، شکننده است (چنانکه در کشورهاي پيراموني اروپا ديديم). در شرايط بحران اقتصادي (و به تبع آن تندپيچ هايي در دل يک بحران سياسي محتمل) هنوز کاملا امکان وقوع انقلاب هاي کارگري وجود دارد. تمام تبليغات عليه انقلاب اکتبر هم قرار است همين امکان را کاهش دهد. در چنين شرايطي است که بررسي دستاوردهاي انقلاب اکتبر از هر نظر (چه از نظر تحيلي و چه از نظر عملي) مي تواند براي فعالان سوسياليست و به ويژه کارگران آگاه حياتي باشد.

تبلیغات

مطالب مشابه با این مطلب

ارسال نظر به ۲۰۶۵-چرا پس از ۹۹ سال انقلاب اکتبر هنوز زنده است؟


کد آمار