تبلیغات

ads

۷۷

17 views
۳ام فروردین ۱۳۹۷
۷۷

زرد که می پوشی
گویی آفتاب
به مهمانی زمین آمده است
شبیه لذت بوسیدنت
برای اعدامیِ پای چوبه ی دار
که حکم براعتش میرسد
نه میتواند گریه کند
نه بخندد
این لذت فقط در توست
نه سیر
نه خسته
که لبان تو
زندانی لبهای منند
و حکم آزادی شان
از لبان من صادر میشود
هربار محکمتر
هربار بلندتر.
چه رنگیست جهان
که به تو نیاید؟
ببخش
تویی که به تمام رنگ ها می آیی
و خوشبحال شان
که انتخابشان میکنی
مخصوصن زرد
که دیوانه کننده است با تو.
حسادتم میترکد
رنگ حسادت مرا هم انتخاب کن
روی خودت بنشان
و ببین چقدر بهم می آییم.
نقطه های تو
بزرگترین سینه های جهانند
زیر خط پیراهنت.
اینبار قاعده را عوض میکنم
در تمام ادبیات:
نقطه،زیر خط.

زرد پوشیده ای
شبیه دلخوشی های من
روی تَنت.#جوادرمضان
سوم فروردین ۹۷

برای بامدادِ دوباره ام.

تبلیغات

مطالب مشابه با این مطلب

ارسال نظر به ۷۷


کد آمار